Torul Tanıtım Videosu
 
  
ALO TERÖR  İHBAR HATTI:140 
 
İ  L  A  N
 
TORUL KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ BAŞKANLIĞINDAN
 
İlçemiz Köylerinde yapılacak 1. Kat Asfalt yapım inşaatı ihalesi Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliğinin 18. Maddesi gereğince Açık İhale Usulü ile İhale Edilecektir. İhaleye ilişkin bilgiler ve istenilen belgeler aşağıda belirtilmiştir. 
1. İhalenin      :
a- Adı              :  Torul 1. Kat Asfalt Yol Yapım İnşaatı
b- Niteliği        :  Yol Yapım İşi
c- Türü            :  Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale yönetmeliğin 18. maddesi gereğince açık ihale.
d- Miktar         :  (149,16 DA = 149.160,00 M2)
2. İşin Yapılacağı Yer                        : Torul Küçükçit, Altınpınar, Gümüştuğ, Güvemli, Büyükçit, Yıldız, Yeşilköy, Güzeloluk, Gülaçar, Alınyayla, İlecik, Arpalı, Budak, Yücebelen,   Zigana, Cebeli, Arılı, Kocadal, Kirazlık,  İnkilap, Dedeli, Köyleri  ve Demirkapı - Dağdibi Grup Yolu.
3. İhale konusu İşe başlama ve bitirme tarihi         : Sözleşme yapılmasını izleyen 10 gün içerisinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır. İş bitirme tarihi ise yer tesliminden sonra 90 (Doksan) takvim günüdür. Yer tesliminden sonra 10 gün içinde yapım işine fiilen başlanılmaması durumunda idarece sözleşme tek taraflı fesh edilebilir ve yüklenici idareden hiçbir hak talep edemez.
4. İsteklilerden aranılan şartlar, belgeler ve yeterlik kriterleri : İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleriyle beraber;
a) Tebligat için adres beyanı, irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile elektronik posta adresi.
b) Mevzuatı gereği  kayıtlı bulunduğu Ticaret ve / veya Sanayi Odasından 2017 yılında alınmış olan belge.
c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli imza beyannamesi veya imza sirküleri.
d) K. H. G. B. İhale yönetmeliğinin 12. maddesinde sayılan durumlarda olmadığına ilişkin taahhütname.
e) Teklif Mektubu
f)  Geçici teminat
g) İsteklinin ortak girişim olması halinde iş ortaklığı beyannamesi.
h) İstekli tarafından son 10 yıla ait, teklif edilen tutarın en az % 50 si oranında ihale konusu işe ait iş deneyim belgesi (Otoyollar, Devlet İl ve Köy veya orman içi yolları, Sathi Kaplama yol yapım işleri)
i) İş ortaklarında pilot ortağın istenen asgari iş bitirme tutarının tamamını sağlaması gerekir. İş deneyim belgesi ilgili birimden teyit ettirilecektir. Vekâleten İhaleye katılması halinde katılan kişinin noter tasdikli vekâletnamesi ve imza sirküsü.
j) Yapı Araçları bildirisi ve yapı araçları taahhütnamesi.
k) Teknik personel bildirgesi ve teknik personel taahhütnamesi.
5. İhale Dökümanının nerede görülebileceği ve hangi bedelle satın alınacağı: İhale dokümanı Torul Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliğinin bürosunda görülebilir ve 1000 (Bin) TL karşılığında satın alınabilir. İhaleye katılacak olanların ihale dokümanı satın alması zorunludur.
6. İhalenin      :
a- Yapılacapı Yer        : Torul Hükümet Konağı Toplantı Salonu
b- Tarih ve saati         : 09 Haziran 2017 Saat 10:00
7.Tekliflerin hangi tarih ve saate kadar nereye verileceği   : Teklifler 09 Haziran 2016 saat 09:45’e kadar Torul Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Başkanlığına bizzat isteklilerce, kanuni temsilcileri tarafından tüzel kişilerde tüzel kişiliği temsile yetkili  kişiler tarafından komisyon başkanlığına  alındı karşılığı verilir. Posta ile verilen teklifler geçersizdir ve değerlendirmeye alınmaz.
8. Geçici Teminat      : İstekli tarafından teklif edilen bedelin % 3 ünden az olmamak üzere kendisi tarafından belirlenmiş tutarda geçici teminat verecektir.
 
Birliğimiz 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu’na tabi değildir. İhaleyi yapıp, yapmamakta serbesttir.
 

İHALE KOMİSYONU